ETUSIVU KOKEMUS REFERENSSIT TOIMINTAMALLI TARINA YHTEYSTIEDOT       lippu flag    

 

tausta

 

MUUTOSTUULI OY - INSINÖÖRITOIMISTO

 

 


 

KOKEMUS

karri

KARRI KOSONEN
Toimitusjohtaja, DI

 • Yli 25 vuoden kokemus ja vahvat näytöt globaalien kehityshankkeiden menestyksekkäästä toteuttamisesta
 • Riippumaton asiantuntija prosessien, logistiikan ja liiketoiminnan kehittämisessä 1995 alkaen
 • Työskennellyt suuren globaalin elektroniikkayrityksen konsulttina eri hankkeissa 1996-2015
 • Laaja prosessien ja logistiikan kokemus eri liiketoiminnoista. Suurten kansainvälisten yritysten ja niiden verkostojen kehittämiskokemus, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten tuntemus. Kokemusta myös julkisista organisaatioista ja palvelualoilta
 • Syvällinen ymmärrys ja visio logististen ja tuotannollisten prosessien toimivuudesta ja mahdollisuuksista eri kulttuureissa
 • Ennen toimimistaan Muutostuuli Oy:ssä työskenteli pitkään Teknillisessä korkeakoulussa tuotantotalouden osastolla tutkijana ja projektipäällikkönä TKK:n asiakasprojekteissa
 • DI, TKK

Esimerkkejä

 • Elektroniikkavalmistajan kehittäminen 1996-2015
  • Tuotannonohjausmallien ja prosessien kehittäminen ja implementointi 9 tehtaaseen eri puolilla maailmaa
  • Toimittajaverkoston kehittäminen ja materiaalien saatavuuden varmistaminen
  • Tilausohjautuvan prosessin kehittäminen ja käyttöönotto toimitusketjuissa
  • Globaalin tuottavuus KPI:n määrittely ja käyttöönotto
  • LEAN periaatteiden määrittely ja käyttöönotto kaikissa tehtaissa
 • Teleoperaattori 2008 alkaen
  • Tuottavuusohjelman suunnittelu ja toteuttaminen
  • Verkonrakentamisen prosessin kehitys, läpimenoaikojen radikaali lyhentäminen ja tehokkuuden nosto
  • Verkon operointi- ja viankorjausprosessien kehittäminen
 • Konepajateollisuus; useita yrityksiä
  • Tehdastason kehittämishankkeita 1990-2000
  • Yksi Suomen ensimäisistä LEAN implementoinneista KONEelle 1990-92
  • Venttiilitehtaan prosessien luominen ja tehtaan ylösajo Kiinassa
  • Palkitsemisjärjestelmien ja KPI-mittaristojen kehittämistä

 

toni

TONI SAARIKOSKI
Partner, TkL

 • Yli 25 vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä
 • 1995-2007 julkishallinnon palveluksessa
  • 5 vuotta Suomen ympäristökeskuksessa kehittämisinsinöörinä. Tehtävinä laatia, käyttöönottaa ja auditoida rakentamisen ja suunnittelun laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ympäristöhallinnon eri yksiköissä. Laati ympäristöhallinnon ensimmäisen www-alustalla toimivan laatujärjestelmän hydrologiseen havainnointiin.
  • 3 vuotta Helsingin kaupungin rakennusviraston laatupäällikkönä. Tehtävinä virastotasoiset kehittämishankkeet (mm. asiakaspalvelun uudistaminen, SAP käyttöönotto, organisaatiomuutokset), asiakastyytyväisyyden mittaus, EFQM-arviointi, prosessien kuvaus, tulospalkkio- ja aloitejärjestelmät.
  • 5 vuotta Helsingin kaupungin rakennusviraston kehittämispäällikkönä. Tehtävinä viraston strateginen suunnittelu, virastotasoiset kehittämishankkeet, johdon raportointi ja kehittämisyksikön esimiestehtävät. Yksikön tehtävä oli virastotason kehittämisen koordinointi, viraston ympäristöasiat, keskitetty tietohallinto ja SAP-järjestelmän kehittäminen.
 • 2008 alkaen Muutostuuli Oy:n asiantuntijana.
  • Asiantuntijana lukuisissa julkisen hallinnon projekteissa, joissa on mm. määritelty prosessien kustannusrakenteita, laadittu ja toteutettu kehittämisohjelmia, luotu uusia toimintamalleja, uudistettu tehtäväkuvia ja työaikoja, järjestelty resursseja ja organisaatioita, koulutettu henkilöstöä ja johtoa, laadittu johtamisjärjestelmiä ja johdolle raportointia, visualisoitu tilannekuvia ja otettu käyttöön tietojärjestelmiä.
  • Asiantuntijana lukuisissa yksityisen sektorin projekteissa, joissa on mm. parannettu prosessien tuottavuutta, läpimenoaikoja ja toimitustarkkuutta; määritelty ja otettu käyttöön prosessimuutoksia sekä kokonaan uusia toimintamalleja, laadittu laskureita ja kannattavuuslaskelmia, tehty tietojärjestelmämuutoksia ja luotu strategiaprosesseja, laadittu laatu- ja ympäristöjärjestelmiä, valmennettu ja ohjattu henkilöstöä ja johtoa
  • Kokemusta uusiutuvan energian projekteista; laatinut energian tuotantotavan optimointialgoritmin, sovelluksen uusiutuvan energian tuotantotavan valintaan, (2ndDegree). Lisäksi on tehnyt laskelmia ja laskureita aurinko- ja tuulivoiman sekä energian varastointimenetelmien kannattavuudesta ja laskenut teollisen (Linear Fresnel) aurinkolämpökentän kustannusrakennetta.
 • Tekniikan lisensiaatti Helsingin teknillisestä korkeakoulusta (rakennustekniikka)

Esimerkkejä

 • Vantaan kuntatekniikan tulosyksiköiden kehittäminen; kustannusrakennelaskelmat, prosessien kuvaus ja kehittämisohjelmointi, lupapalveluyksikön perustaminen, organisaatiouudistus, lupapalvelu- ja pysäköintiyksikön yhdistäminen, lausuntoprosessien muuttaminen, kunnossapidon tuottavuuden parantaminen.
 • Helsingin rakennusviraston yleisten alueiden kaivu-, liikennejärjestely- ja sijoituslupatoimintojen sekä alueiden vuokrauksen kehittäminen. Luotiin valvojille ns. mobiilitoimisto toimintamalli ja toimistolle lupia valmisteleva toimistotiimi. Laadittiin uusi toimintamalli ns. omavalvonta nopeuttamaan lupien käsittelyaikoja.
 • Kisakallion ammatillisen koulutuksen laatujärjestelmän laadinta; toimintamallien työstäminen ja dokumentointi menettelyohjeina ja prosessikuvauksina sekä kehittämiskohteiden määritys
 • Vantaan ja Helsingin rakennusvalvonnan yhden luukun (sähköisen) palvelumallin implementointi rakennuslupaprosessiin. Palvelumalli uudisti käytännöt sekä asiakkaan että viranomaisten näkökulmasta. Asiakas voi hakea rakennuslupaa verkkopalvelun avulla ja asioi vain yhden viranomaistahon kanssa. Viranomaisten välinen keskustelu käydään taustalla tietokanta-avusteisesti. Asiakas voi seurata asiansa edistymistä 24/7
 • Helsingin pysäköinninvalvonnan työaikojen järjestely ja toimintojen kehittäminen. Laadittiin pysäköinninvalvontapartioille uudet KHS:n päätöksen (maksullisuusajan pidennys) ja KVTES reunaehdot toteuttavat työajat. Lisäksi määriteltiin toimintamallit valvontaan liittyvälle itseohjautuvuudelle, toimistotyölle, kulunvalvonnalle, yksintyöskentelylle ja autojen käyttöön
 • Helsingin rakennusviraston hallintotoimintojen sopeuttaminen; määritettiin uuden tilanteen tarvitsemat hallintopalvelut, mitoitettiin resurssit, ratkaistiin organisoituminen ja laadittiin kehittämisohjelma tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Vantaan rakennusvalvonnan uudistaminen; kustannusrakennelaskenta, keskeisten prosessien kuvaus, kehittämisen ohjelmointi, palaverikäytäntöjen parantaminen, lupapisteen käyttöönotto ja lausuntoprosessin uudistaminen, lupavalmistelijoiden työkuormien tasapainottaminen sekä raportoinnin kehittäminen

 

 

 

REFERENSSIT

 • Teollisuus
  • ABB, Cembrit, Elisa, Ensto, Foster Wheeler Energy, Geobear, IonPhase, Kone, Lautex, Mekitec, Meconet,
   Nokia, Norpe, Optiroc, Petersonwalki/Adara, PKC Group, PrimaPet Premium, Pyhännän Rakennustuote,
   Rapala, Rostek tekniikka, Sammet, Sanmina-SCI, Scanfil, Stora Enso, Telog/Netel, Vacon, Valio
 • Palvelut
  • AEL, FCG, Finnmap Consulting, Lähivakuutus, Pöyry, QPR Software, Ramboll, Senaatti-kiinteistöt
 • Julkishallinto
  • Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Kisakallio, Poliisi, Salon kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Ympäristöministeriö

    

 • Pitkäaikaiset asiakkuudet
  • Kone (1990-2001), ABB (1992-2001), Nokia (1997-2015), Ensto (2002-2006), Helsingin kaupunki (2008-2018),
   Elisa (2008-), Vantaan Kaupunki (2008-2020), Mekitec (2013-2022)

 

 

 

 

 


 

 

TOIMINTAMALLI

Liiketoiminnan kehittämisessä erilaiset ismit, opinkappaleet ja muoti-ilmiöt tulevat ja menevät. Yleensä niistä saadaan jotakin uutta kehittäjän työkalupakkiin, mutta kun tätä työtä tarkastelee pitkän ja monipuolisen kokemuksen myötä, se on oikeastaan säilynyt aikalailla samana. Tietyt perusasiat pysyvät ja niiden parissa huomaa työskentelevänsä vuodesta ja toimialasta toiseen.

Ensiksi, kehittyminen alkaa tosiasioiden ymmärtämisestä ja tunnistamisesta. Pitää tietää mikä on todellisen ja halutun suorituskyvyn välinen ero. Tämä tarkoittaa sitä, että todelliset juurisyyt, riippumatta, kuinka pieniltä ne ensi näkemältä vaikuttavat, pitää tunnistaa ja analysoida. Tämä puolestaan vaatii analyyttistä otetta, matemaattista ja loogista päättelykykyä kausaliteettien ymmärtämiseksi. Paljon jalka- ja laskentatyötä.

Toiseksi, tarvittavien korjausten ja muutosten pitää olla kyllin rohkeita ja perustua kokeiltuihin prosessikäytäntöihin, yleensä eri toimialojen ratkaisuja luovasti yhdistellen. Liiketoiminnan vaatimuksia, järjestelmien kyvykkyyksiä ja rajoitteita sekä prosessi- ja organisatorisia kysymyksiä ei voi erottaa toisistaan.

Kolmanneksi, ei ole juurikaan hyötyä, jos vain pystytään sanomaan, mitä pitäisi tehdä. Meidän periaatteemme on ottaa vastuuta ja johtaa muutosta aktiivisesti. Tavoite saavutetaan, kun käytännöt ovat uudistuneet ja vakiintuneet. Näin toimimme useimmissa projekteissamme ja se on johtanut pitkiin ja menestyksekkäisiin yhteistyösuhteisiin.


 

 

TARINA

Minulla oli loistava tilaisuus suunnitella ja toteuttaa yksi ensimmäisistä LEAN-ratkaisuista Suomessa, kun diplomityönäni kehitin tuotantolinjan Koneen hissitehtaalle 1990-luvun alussa. Se oli menestys, ja minua pyydettiin työskentelemään vastaavien projektien kanssa myös ABB:ssä. Kiinnostus laajeni, halusin olla monessa mukana ja niinpä päädyin vuonna 1995 perustamaan Muutostuuli Osakeyhtiön Teknillisen korkeakoulun (tuotantotalous) kollegoiden kanssa.

Ensimmäiset vuodet työskentelimme lähinnä suomalaisissa tehtaissa auttaaksemme asiakkaitamme selviytymään Suomea 1990-luvun alkupuolella kohdanneesta syvästä lamasta. Olimme onnekkaita, että meidät valittiin heti työskentelemään johtavien globaalien yritysten, kuten Kone, ABB ja Nokia, kanssa. Kokemuksen hankkiminen pääasiassa tuottavuuden parantamisesta ja läpimenoajan lyhentämisestä osoittautui vakaaksi perustaksi tuleville haasteille.

Projektit laajenivat ja haasteet kasvoivat, kun liityimme asiakkaidemme suurempiin kehitysohjelmiin. Hyviä esimerkkejä ovat globaalit toimitusprosessit ja tuottavuuden mittausten yhdenmukaistamiset Saksan, Suomen, Intian ja Kiinan tehtaissa tai toimittajaverkkojen lokalisoinnit Kiinaan tai Intiaan. LEANin toinen aalto alkoi 2000-luvun alkupuolella ja piti meidät kiireisenä useita vuosia. Iso menestys LEAN-periaatteita käyttämällä oli 7 vuoden ajan jatkunut Lean Roadmap kehitystyö yhdessä Shanghain tehtaassa. Tulokset olivat kiistatta maailmanluokkaa.

Kehitimme myös julkista hallintoa ja kehittäminen laajeni 2010-luvun taitteessa; ratkoimme enimmäkseen pääkaupunkiseudun kuntien haasteita. Uudistimme prosesseja, kehitimme uusia toimintamalleja ja otimme käyttöön järjestelmiä. Analysoimme, laskimme ja esitimme kuntapäättäjille ratkaisuvaihtoehtoja. Saimme aikaiseksi radikaaleja ja vähittäisiä muutoksia.

2010-luvun loppupuolella mukaan tuli joitakin uusiutuvan energian projekteja. Kehitimme sovelluksen (2ndDegree) energiaomavaraisen yhteisön suunnitteluun, tutkimme aurinko- ja tuulivoiman kannattavuutta ja laskimme aurinkolämpövoimalan materiaalimenekkiä.

Vaikka toimintamme on välillä ollut hyvinkin kansainvälistä, olemme koko ajan työskennelleet myös uskollisten paikallisten suomalaisten asiakkaidemme kanssa. Olemme voineet tuoda keskusteluun globaalin liiketoimintakokemuksen, ympäristöjen ja suorituskyvyn erot. Suurten organisaatioiden rinnalla olemme auttaneet myös pienempiä uusia tai kasvavia yrityksiä prosesseissaan, strategioissaan ja kasvusuunnitelmissaan. Kokemuksemme ulottuu Shanghaista Washingtoniin ja Oulusta Torinoon, rikostutkinnasta vakuutusyhtiöihin, pysäköinnin valvonnasta globaalin teollisuuden logistisiin haasteisiin.

Jatkamme luottavaisesti seuraavaan 25-vuotiskvartaaliin!

 

Karri Kosonen

Perustaja ja toimitusjohtaja Muutostuuli Oy


 

 

 

MUUTOSTUULI OY - INSINÖÖRITOIMISTO

 

karri

Toimitusjohtaja, DI      
Karri Kosonen
+358 50 5148476

toni

Partner, TkL
Toni Saarikoski
+358 50 3161969      

tero

Partner, DI
Tero Tasa
+358 40 5698024

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)muutostuuli.fi

Käynti- ja postiosoite: Vaakatie 5E 48, 00440 Helsinki